نصب و راه اندازی گیت کنترل تردد شرکت کلران

گیت های کنترل تردد فلپ 

پیرو درخواست شرکت تولیدی شیمیایی کلران نصب و راه اندازی گردید