سیستم کنترل تردد شرکت CNPC راه اندازی گردید.

شماره خبر: 47   

تاریخ انتشار: 1393/6/25

شرکت CNPC یک شرکت بین المللی چینی می باشد که در سال 1949 در چین تأسیس گردیده است و اکنون در بسیاری از کشورهای نفت خیز جهان دارای پروژه های اکتشاف و استخراج نفت می باشد.

دفتر مرکزی این شرکت اکنون در ساختمان برج کیان واقع در خیابان ولیعصر تهران می باشد که سیستم کنترل تردد این مجموعه توسط نرم افزار و سخت افزارهای سازمانی تولید شده ی شرکت هوشمند سازان بیتا مدیریت می گردد.

همچنین ساختمان های مسکونی کارکنان این مجموعه واقع در خیابان آفریقا نیز به تجهیزات کنترل تردد مجهز شده اند که به صورت یکپارچه با سیستم مرکزی راه اندازی گردیدند.