مشتریان سازمانی شرکت هوشمند سازان بیتا

شرکت مهندسی هوشمند سازان بیتا از زمان بنیانگذاری تا کنون با تکیه بر دانش فنی و مجموعه سازمان یافته خود و رعایت اصول حرفه ای کار و همچنین احترام به حقوق مشتریان و ارائه خدمات پس از فروش مناسب تا کنون توانسته سهم قابل توجهی از بازار این حرفه را به خود اختصاص دهد.