راهکار کنترل تردد در سازمانی

راهکار کنترل تردد سازمانی

یکی از بزرگ ترین چالش ها در وزارتخانه ها، ارگان ها، سازمان ها و مراکز اداری دولتی، کنترل و مدیریت رفت و آمد کارکنان، میهمان ها، خودروها و سایر مراجعین به بخش های مختلف سازمان به صورت یکپارچه می باشد. جهت مدیریت و سازماندهی این فرایندها، هر سازمانی نسبت به وسعت و تعداد پرسنل خود نیاز به تجهیزات امنیتی، کنترلی و نظارتی یکپارچه دارند که می بایست بر اساس نیازهای آن سازمان طراحی و سفارشی سازی گردد.

سطح امنیت در سازمان ها بر اساس حساسیت مکان ها و طبقه بندی اطلاعات در بخش های امنیتی و حراستی تعریف و تدوین می گردد و سپس بر اساس این نیازها، کارشناسان با ترکیبی از تجهیزات الکترونیکی، موانع مکانیکی بازدارنده، تجهیزات نظارتی و نیروی انسانی اقدام به طراحی جامع سیستم مدیریت تردد و امنیت سازمانی یکپارچه می نمایند.

کنترل تردد یکپارچه چیست؟

راهکارهای کنترل تردد سازمانی یکپارچه HSB ACCESS برای مدیران حراست این امکان را فراهم می سازد تا بتوانند توسط یک نرم افزار جامع کلیه ترددهای کارکنان، میهمان ها و خودروها را مدیریت نمایند که این فرایند توسط نرم افزار کنترل تردد سازمانی انجام پذیرد.

به کارگیری گیت کنترل تردد درب اتوماتیک یا دربهای دستی مجهز به قفل برقی و آرام بند در گذرگاه های تردد افراد و راهبند های میلی ای یا امنیتی در گذرگاه های خودرویی از ملزومات سامانه جامع کنترل تردد سازمانی است که کمک شایانی در رسیدن به اهداف امنیتی در هر سازمان خواهد داشت.

 

کنترل تردد برای سازمانهای کوچک 

سازمانهایی که در حدود 500 نفر مهمان، پرسنل  و پیمانکار تردد روزانه داشته باشند در اشل سازمانهای متوسط به پایین به حساب می آیند که نرم افزار نسخه پایه HSB Access Basic پیشنهاد می گردد.

کنترل تردد برای سازمانهای متوسط

سازمانهایی که در حدود 500 نفر مهمان، پرسنل  و پیمانکار تردد روزانه داشته باشند در اشل سازمانهای متوسط به بالا به حساب می آیند که نرم افزار نسخه استاندارد HSB Access Advance پیشنهاد می گردد.
 

کنترل تردد برای سازمانهای بزرگ

سازمانهایی که در حدود 25000 نفر مهمان، پرسنل  و پیمانکار تردد روزانه داشته باشند در اشل سازمانهای بزرگ  به حساب می آیند که نرم افزار نسخه پیشرفته HSB Access Standard پیشنهاد می گردد.

 

 بیشتر بخوانید..............

سیستم کنترل تردد چیست؟

انواع گیت کنترل تردد اداری

مبنای قیمت گیت کنترل تردد