راه اندازی فاز دوم سیستم کنترل تردد شرکت زیمنس

فاز دوم پروژه ی کنترل تردد شرکت SIEMENS آلمان با سفارش گیت های کنترل تردد توسط این شرکت در زمستان 1395 آغاز گردید.

بعد از بررسی و بازدید کارشناسان شرکت هوشمندسازان بیتا از این پروژه، گیت های مدل IX-220 ارائه و فرآیند تولید و مونتاژ گیت ها آغاز گشت و نصب اولیه در پایان زمستان 1396 به اتمام رسید.

 

نصب نهایی گیت ها و راه اندازی آنها در بهار 1396 به اتمام رسید و اکنون مورد استفاده ی این مجموعه قرار گرفته است.