سیستم کنترل تردد سازمان بازنشستگی شهرداری تهران

ساختمان مرکزی سازمان بازنشستگی شهرداری تهران مجهز به گیتها و سیستم های جامع کنترل تردد هوشمند سازان بیتا گردید.

این سازمان با عضویت 12000 نفر پرسنل بازنشسته شهرداری تهران، 5000 نفر پرسنل خدماتی و بیش از دویست نفر پرسنل اداری می باشند که در این ساختمان تردد می نمایند که با توجه به نوع کاربری و همچنین تردد بازنشستگان محترم کلیه شرایط ایمنی در طراحی و اجرای این سیستم ها پیش بینی شده است.