جابجایی و راه اندازی گیت های کنترل تردد وزارت بهداشت