نصب و راه اندازی گیت های کنترل تردد شهرداری اصفهان

گیت های کنترل تردد اداری

شهرداری اصفهان

پیرو قرارداد ما بین شهرداری اصفهان و شرکت هوشمند سازان بیتا مبنی بر طراحی و تولید و نصب گیت های کنترل تردد ساختمان مرکزی شهرداری واقع در میدان امام حسین، تجهیزات فوق شامل چهار گذرگاه  گیت های شیشه ای مدل HSB-SX520 و یک گذرگاه گیت کنترل تردد ویلچررو مدل HSB-SX320 در شهریورماه 1399 نصب و راه اندازی گردید.

گیت کنترل تردد شیشه ای و گیت کنترل تردد مترویی                 گیت کنترل تردد شیشه ای اصفهان

 

گیت کنترل تردد شیشه ای اصفهان              گیت کنترل تردد شیشه ای اصفهان