نصب و راه اندازی گیت کنترل تردد دفتر مرکزی دارو سازی دکترعبیدی

گیت کنترل تردد دفتر مرکزی دارو سازی دکترعبیدی نصب و راه اندازی شد