رونمایی از محصولات کنترل تردد در نمایشگاه ایپاس

 شماره خبر:53    تاریخ انتشار: 1393/8/5

 

شرکت هوشمندسازان بیتا با هدف معرفی محصولات کنترل تردد سازمانی به ارگان ها و سازمان های دولتی و بخش خصوصی در این نمایشگاه شرکت نمود و با ارائه تجهیزات کنترل تردد شامل سخت افزار و نرم افزارهای مربوطه توانست نظر بسیاری از کارشناسان و مدیران حراست سازمان ها را به خود جلب نماید. به ویژه نرم افزار پکپارچه کنترل تردد سازمانی که شامل مدیریت تردد پرسنل، پذیرش مهمان، کنترل تردد پارکینگ و اموال مورد اسقبال بسیاری از بازدید کنندگان قرار گرفت.