تشخیص هویت با استفاده از اثر انگشت

نحوه عملکرد سیستم های اثر انگشت:

اثر انگشت انسان به دلیل داشتن ویژگی های خاص برای هر فرد، یکی از قدیمیترین راه های تشخیص هویت می باشد. انگشت دارای خطوط منحنی جهت لمس اشیاء بر روی انگشتان انسان آفریده شده است که این منحنی ها از کمان ها، حلقه ها، مارپیچ ها، نقطه ها، تقاطع و منفذها تشکیل شده اند که این مجموعه از المانها اثر انگشت نامیده میشوند.

فرایند شناسایی اثر انگشت:

در شناسایی اثر انگشت بر روی خطوط منحنی نقاط فرضی در نظر گرفته می شود و این نقاط به یکدیگر وصل می گردند و از این خطوط الگویی بدست می آید که با مقایسه نوع ارتباط و جهت این الگو عمل شناسایی صورت می پذیرد.الگوی تولید شده توسط سیستم پرداشگر پردازش می گرددکه این فرایند در چند مرحله صورت می پذیرد سپس این الگوه توسط سیستم پردازنده پردازش میگردد که این فرایند صی چند مرحله صورت می پذیرد. در کل در فرایند شناسایی ابتدا اثر انگشت توسط سنسورهای خازنی، اپتیک و یا التراسونیک با متدهای خاصی الگوبرداری شده سپس نویزهای همراه با الگوی تولید شده حذف گردیده و از میزان رنگ موجود در الگو کاسته و یا حذف می گردد و در نهایت با نمونه موجود در سیستم که قبلا طی همین فرایند نمونه برداری شده بود توسط پردازشگر مقایسه گردیده و صحت تطابق جهت عملیات بعدی ارسال می گردد.