گیت تردد باشگاهی

 

      گیت کنترل تردد باشگاهی

به دلیل محدودیت فضا در ورودی باشگاه ها و قیمت مناسب گیت های سه شاخه  از این نوع گیت ها  استفاده می گردد لذا به گیت های سه شاخه گیت باشگاهی نیز گفته می شود.