انواع شستی های خروج

با توجه به اینکه سیستم های کنترل دسترسی به تجهیزات جانبی نیاز دارد، شستی های فشاری جهت باز کردن درب ها از محوطه داخل، از جمله تجهیزات جانبی ضروری این سیستم ها می باشد.تجهیزات جانبی کنترل تردد شامل انواع پوش باتم ها یا شستی های فشاری در طرح های متفاوت و کلید های خروج اضطراری، سنسورهای حرکتی و بدون تماس قابل ارائه می باشند.

 

 

 

 دانلود:

 کاتالوگ  محصولات فوق                       کاتالوگ جامع دستگاه های کنترل تردد