گیت تردد ورزشگاهی

ازدهام جمعیت و نیاز به کنترل شدید در ورزشگاه ها، از گیت های امنیتی تمام قد سه باله ای یا چهار باله ای استفاده می شود که گیت ورزشگاهی نیز گفته می شود.