گیت تردد مهمان

از هر نوع گیتی می توان به عنوان گیت مهمان استفاده نمود ولی گیت گردان یا سوئینگ که گذرگاه مناسبتری ایجاد می کند به عنوان گیت مهمان های ویژه استفاده می شود. این گیت های کنترل تردد با نام گیت VIP  نیز شناخته می شوند.