درب اتوماتیک بیمارستانی

 

 درب های اتوماتیک بیمارستانی HERMETIC DOORS

استفاده از درب اتوماتیک در بسیاری از بخشهای بیمارستانی اجتناب ناپذیر می باشند.گذرگاه های ورودی که بیشترین تردد مراجعه کنندگان درآنها صورت می پذیرد با نصب درب اتوماتیک موجب سهولت،در آمد و شد بیماران و مراجعه کنندگان گردیده و همچنین به دلیل عدم تماس دست افراد بادربها و دستگیره ها مانع انتشار بیماریهای واگیردار می گردند. دربهای اتوماتیک در بخشهای داخلی بیمارستانها کاربردهای خاصی دارند و با مشخصات ویژه آن بخشها طراحی و تولید می گردند. برای درب اطاقهای رادیولوژی و پرتو درمانی عموما از سرب و یا فلزات دیگرجهت جلو گیری از عبور ذرات رادیواکتیو استفاده می گردد. در بخشهای دارو سازی و کلین رومها دربهایی با ضریب نفوذ پذیری بسیار پایین که مانع عبور هرگونه ذرات معلق می باشد استفاده می گردد.

اپراتور محرک این دربها مانند دربهای اتوماتیک کشویی می باشد با این تفاوت که به دلیل سنگین بودن و یکطرفه بودن آنها این نوع سیستم ساختار صنعتی تری دارند.