سیستم کنترل تردد سازمان بازنشستگی شهرداری تهران

ساختمان مرکزی سازمان بازنشستگی شهرداری تهران در مهر ماه 1396 مجهز به گیت کنترل تردد HSB-SX220 و سیستم کنترل تردد هوشمند سازان بیتا گردید.

در این سازمان افراد زیادی در طول روز تردد می نمایند که با توجه به نوع کاربری و تردد پرسنل و ارباب رجوع کلیه شرایط ایمنی در طراحی و اجرای این سیستم ها پیش بینی شده است.   

 

گیت کنترل تردد نصب شده در سازمان بازنشستگی شهرداری تهران