جابجایی و راه اندازی گیت های کنترل تردد وزارت بهداشت

تیم هوشمند سازان بیتا اقدام به نصب و راه اندازی گیت تردد و مدیریت پذیرش مهمان در این سازمان کرده است.

این پروژه در فروردین ماه سال 1399 واقع در تهران، شهرک غرب با نصب گیت ورودی اداری مدل GUNEBBO توسط تیم هوشمند سازان بیتا انجام شد.