تغییر نشانی دفتر شرکت هوشمند سازان بیتا

پیرو ارزیابی مجموعه پارک فناوری ارتباطات و اطلاعات (فاوا) شرکت هوشمند سازان بیتا به عنوان مجموعه ای فعال در زمینه فناوری ارتباطات و اطلاعات ICT به عضویت این پارک در آمده و از ابتدای اسفند ماه سال 1399 در این پارک مستقر گردیده است.

دریافت شماره تماس و نشانی جدید

 

 

 

پارک فناوری اطلاعات ict park logo