راه اندازی سیستم کنترل تردد شرکت دارویی نویان نگین

نصب و راه اندازی گیت های کنترل تردد HSB-SX230 و ارتباط با سیستم کنترل تردد کارتخوان توسط تیم مهندسی هوشمند سازان بیتا 

اجرای پروژه: بهمن ماه 1399

آدرس: تهران-خیابان گلستان شمالی


گیت کنترل تردد شرکت دارویی نویان نگین