راه اندازی سیستم کنترل تردد پارک علم و فناوری دانشگاه تهران

نصب و راه اندازی گیت های کنترل تردد HSB-SX230 پارک علم و فناوری دانشگاه تهران و ارتباط با سیستم کنترل تردد کارتخوان مایفر توسط تیم مهندسی هوشمند سازان بیتا


گیت کنترل تردد پارک علم و فناوری دانشگاه تهران

گیت کنترل تردد پارک فناوری