نصب و راه اندازی سامانه کنترل تردد شرکت مدیریت منابع آب ایران