نصب و راه اندازی سامانه کنترل تردد شرکت نفت و گاز اروندان