سیستم کنترل تردد شرکت CNPC راه اندازی گردید.

 

شماره خبر: 47   

تاریخ انتشار: 1393/6/25

دفتر مرکزی این شرکت اکنون در ساختمان برج کیان واقع در خیابان ولیعصر تهران می باشد که سیستم کنترل تردد این مجموعه توسط نرم افزار و سخت افزارهای سازمانی تولید شده ی شرکت هوشمند سازان بیتا مدیریت می گردد.

همچنین ساختمان های مسکونی کارکنان این مجموعه واقع در خیابان آفریقا نیز به کنترل تردد مجهز شده اند که به صورت یکپارچه با سیستم مرکزی راه اندازی گردیدند.